Contact:

Stichting Vrienden van Tresoar
Stifting Freonen fan Tresoar
Kontaktadres:
J. van der Kloet,
Postbus 2637,
8901 AC Leeuwarden. 

RSIN: 813742523

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vrienden van Tresoar/Stifting Freonen fan Tresoar

De stichting heeft volgens artikel 2, lid 1, van de statuten als doel:

  1. het verenigen van al diegenen die belangstelling hebben voor het werk en de collectie van Tresoar;
  2. het verlenen van steun ten dienste van projecten en activiteiten van Tresoar;
  3. het bevorderen van de groei en bloei van Tresoar;
  4. het opwekken van belangstelling voor het boek, de bibliotheek, het archiefwezen en de Friese taal- en letterkunde in het algemeen en voor de collecties van Tresoar in het bijzonder;
  5. het beheren en exploiteren van schenkingen, legaten, lastbevoordelingen en/of erfstellingen die beogen een fonds met een specifiek doel op het gebied van het werkterrein van Tresoar te stimuleren, een en ander als hierna in dit artikel onder lid 3 nader beschreven;
  6. het mede mogelijk maken van het periodiek van Tresoar. Het bestuur wijst twee bestuursleden aan, die deel uitmaken van de redactie van het door Tresoar uit te geven periodiek; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Katja Westra, voorzitter,
secretaris Janna de Jong
Meindert Reitsma, penningmeester
Oebele Vries, lid
Theo Delfstra, lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

In het tijdschrift Letterhoeke (3 x per jaar) wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Freonen.

Downloads