Tresoar logo

Contact:

Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke, Tresoar
Boterhoek 1,
8911 DH Leeuwarden
Postbus 2637,
8901 AC  Leeuwarden 
Tel. 058-7890789
Fax. 058-7890777
e-mail: info@tresoar.nl
website www.tresoar.nl

RSIN: 810711783

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke, Tresoar

Letterhoeke is ingesteld met het doel de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van de stichting Frysk Letterkundich Sintrum en Dokumintaasjesintrum bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden, die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Fryslân, de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden, in gezamenlijkheid te behartigen. Letterhoeke stelt zich tevens ten doel het in de collecties en archieven ondergebrachte culturele erfgoed op actieve wijze toegankelijk te maken en te houden voor en onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Letterhoeke bevordert daarenboven de Friese literatuur en de verbreding daarvan door het literaire klimaat in Fryslân te verbreden in de meest brede zin.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Mr. R.C.M. Kamsma, voorzitter
Mr. S. Poepjes
W. Verf
Vacature
Vacature
Vacature
Vacature

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding van € 250 per bijgewoonde vergadering.
Voor het personeel gelden de arbeidsvoorwaarden van de provincie Fryslân

Downloads